Ny fampivoarana ny sehatry ny fambolena entina iadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo

Notanterahina ny 2 desambra 2021 teo ny fitsidihana ny tetik’asa ARENA tao amin’ny distrikan’Arivonimamo II, , faritra Itasy izay ahitana ny 62%-n’ny mponina voan’ny tsy fanjarian-tsakafo. Natrehin’ny solontenan’ny delegasion’ny Vondrona eoropeanina, ny Programme AFAFI-Centre ary ny ekipan’ny tetikasa AMPIANA 2 izany.

Ity farany izay vatsian’ny Vondrona eoropeanina vola ao anatin’ny fandaharan’asa AFAFI- Centre dia miasa any amin’iny faritra iny koa.

Ny tetikasa ARENA (Appui à la Résilience Economique, Nutritionnelle et Alimentaire), vatsian’ny « Agence Française de Développement », dia tanterahin’ny ONG Agrisud, iarahana amin’ny Ofisim-paritry ny fanjarian-tsakafo eto Itasy sy ny ONG APDRA Pisciculture Paysanne misahana ny fiompiana trondro. Ny tetikasa dia mifototra amin’ny fomba fiasa LANN + (Fampifandraisana ny fambolena, fitantanana ny harena voajanahary ary ny sakafo).

Ny hetsika dia miompana amin’ny :

  • fanentanana sy ny torohevitra momba ny sakafo ihany
  • ny fanohanana ny fampandrosoana ny drafitry ny hetsika ho an’ny vondrom-piarahamonina
  • ny fampitomboana sy ny fanamafisan’ny vokatra ara-pambolena (fambolena an-tsena, fiompiana akoho amam-borona ary fiompiana trondro).

ARENA dia miara-miasa voalohany indrindra amin’ireo tokantrano ahitana ankizy mijaly noho ny tsy fanjarian-tsakafo.

Ny tanjona voalohany eto dia ny hanomezana fahafaham-po ny isan-tokantrano amin’ny famatsiana sakafo isan’andro, izay mametraka ho laharam-pahamehana ny « autoconsommation » sy ny fampitomboana ny jono mandritra ny taona ary ny fanararaotana ny rano misy, na dia ny kely indrindra (dobo) na lavaka na tanimbary mirefy metatra toradroa vitsivitsy ohatra).

𝐋𝐞 𝐝𝐞́𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐢𝐥𝐢𝐞̀𝐫𝐞𝐬 𝐚𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐥𝐧𝐮𝐭𝐫𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐡𝐫𝐨𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞

Le 2 Décembre 2021, une visite du projet ARENA a été organisée dans le district d’Arivonimamo en présence des représentants de la Délégation de l’Union Européenne, du Programme AFAFI-Centre et des équipes du projet AMPIANA 2 .

Le projet ARENA (Appui à la Résilience Economique, Nutritionnelle et Alimentaire), financé par l’Agence Française de Développement, est mis en œuvre par l’ONG Agrisud, en partenariat avec l’Office Régional de Nutrition d’Itasy et l’ONG APDRA Pisciculture Paysanne pour le volet piscicole. Le projet s’appuie sur l’approche LANN+ (Linking Agriculture, Natural ressources management and Nutrition). Les activités concernent :

  • la sensibilisation et les conseils sur la nutrition,
  • l’accompagnement à l’élaboration de plans d’action communautaire,
  • l’augmentation et la diversification des productions agricoles (maraîchage, aviculture et pisciculture) pour donner aux ménages les moyens de mettre en pratique ces conseils.

ARENA intervient prioritairement auprès des ménages où les enfants souffrent de malnutrition chronique.

La visite a eu lieu dans la CR Arivonimamo II, district d’Arivonimamo, région Itasy où 62% de la population souffre de malnutrition chronique et où intervient aussi le projet AMPIANA 2, financé par l’Union Européenne dans le cadre du Programme AFAFI-Centre. L’approche LANN est novatrice pour l’APDRA et ses équipes (qui interviennent sur AMPIANA 2 et le projet ARENA) qui se concentrent habituellement sur le développement d’une pisciculture paysanne commerciale. Les équipes ont dû s’adapter dans le cadre du projet ARENA pour toucher un public parmi les plus vulnérables avec très peu de ressources foncières et financières, souvent d’abord féminin.

Les échanges ont été riches en enseignements pour les équipes du programme AFAFI-Centre et du projet AMPIANA 2 et permettront de trouver des synergies d’intervention avec ARENA dans le district d’Arivonimamo, mais aussi plus largement d’inspirer des activités visant l’amélioration de la nutrition des ménages dans les autres zones du programme.