Miroso hatrany ny fananganana ny Drafitra ifitony Fanajariana ny Tany (DIFT) ao amin’ny Kaominina Ambanivohitra Ifarantsa, ao anatin’ny Sistrikan’ny Taolagnaro

Notontosaina anio 01 Jiona 2021 ny fandrafetana ny sarin-tany iombonona na “cartographie participative” tao amin’ny Fokontany Fanjahira izay nahazoana fanampim-baovao avy amin’ireo mponina. Loha-hevitra maro samihafa no navoitra tao anatin’ireo sarin-tany ireo : satan’ny fananan-tany, ny rano sy ny fidiovana, ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fanajariana ny tany, ny fitrandrahana ny otrin-karena voajanahary sy ny fotodrafitrasa fototra. Miisa 41 ny mpandray anjara ary tonga nanatrika izany ny talem-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy (DREDD Anôsy).

Le Programme AFAFI Sud, Fort-Dauphin poursuit l’élaboration du Schéma d’Aménagement Communal (SAC) dans la Commune Rurale d’Ifarantsa.

Le 01 juin 2021, une séance de cartographie et de diagnostics participatifs a été organisée au niveau du Fokontany de Fanjahira pour permettre à la population d’apporter les compléments d’information.

Plusieurs thématiques ont été définies sur les cartes, entre autres, la situation foncière, l’eau et assainissement, la santé, l’éducation, l’occupation du sol, l’exploitation des ressources naturelles, le potentiel agricole, et les infrastructures de base…La Direction Régionale de l’Environnement et du Développement Durable a participé à cette séance qui a regroupé 41 personnes.