L’objectif de l’entretien des parcelles est l’élimination des mauvaises herbes (Bozaka) qui bloquent très fortement le développement de l’arbre à cause de leur concurrence pour l’eau et les éléments minéraux.

A l’image, nous avons sur l’image du haut, une parcelle non-entretenu où les jeunes plants n’ont pas poussés et ont subis les invasions de maladies; en bas de l’image, une parcelle bien entretenu où les jeunes plants se sont bien développés et pourront-être éxploités dans 4-5 ans.

Ny tanjona lehibe amin’ny fikarakaràna ny taninkazo dia miompana amin’ny fanesorana ny bozaka avo sy ny ahidratsy mba tsy isian’ny fifaninana eo amin’ny lafin’ny rano sy ny singa mineraly ahafahan’ny zanakazo mitombo amin’ny ara-dalàna.

Ny sary eo ambony dia maneho fa raha ratsy karakara ny taninkazo iray dia ho faty sy andairan’ny aretina sy ny bibikely ny zanakazo.

Ny sary eo ambany kosa dia maneho fa raha arahina tsara ny teknika fanadiovana ny taninkazo dia afaka manantena sahady fa afaka trandrahina ireo hazo afaka 4-5 taona.