Asa fanarenana ireo tambazotra fitarihan-drano ho an’ny fambolena

𝐓𝐚𝐩𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐭𝐫𝐞𝐨 𝐧𝐲 𝐧𝐨𝐟𝐲 𝐫𝐚𝐭𝐬𝐲 𝐡𝐨 𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐦𝐩𝐚𝐦𝐩𝐢𝐚𝐬𝐚 𝐧𝐲 r𝐚𝐧𝐨𝐧’𝐀𝐧𝐤𝐚𝐫𝐚𝐛𝐞, 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧’𝐀𝐦𝐛𝐢𝐥𝐨𝐛𝐞, 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚

𝐀𝐬𝐚 𝐟𝐚𝐧𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐚𝐳𝐨𝐭𝐫𝐚 𝐟𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐡𝐚𝐧-𝐝𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐡𝐨 𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐛𝐨𝐥𝐞𝐧𝐚

Vita soa amantsara ny asa fanarenana ireo tambazotra fitarihan-drano ho an’ny fambolena izay miantoka ny fiainan’ny mponina sy ireo orinasa ao amin’ny lemak’i Mahavavy vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana Malagasy sy ny Vondrona eoropeana amin’ny alalan’ny Fandaharanasa AFAFI-Nord tafiditra anatin’ny PIN 11ème FED.

Natao omaly 30 novambra ny fandraisana ny asa vita.

Izao fotodrafitr’asa vita izao no vita dia iantoka tanteraka ny firosoana amin’ny drafi-pahombiazana ho ny distrikan’Ambilobe, Faritra Diana. Velaran-tany mirefy 18 000 ha no ho voatondraka hambolena vary sy fary sy ny maro hafa. Ny famokarana siramamy 60.000 taonina isan-taona ho an’ny SUCOMA miampy ny vokatra azon’ireo tantsaha @ velaran-tany 6.000 ha izay iasany in-telo isan-taona dia antenaina fa hisy fiantraikany mivantana amin’ny toekaranan’ny firenena izany.

Tamin’ny volana febroary 2021 no natomboka ny asa fanarenana ity tambazotran-drano ho an’ny fambolena ity. Ny BRL no manampahaizana manokana nanatanteraka ny asa.

𝐋𝐞 𝐜𝐚𝐮𝐜𝐡𝐞𝐦𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐮𝐬𝐚𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐚𝐮 𝐝’𝐀𝐧𝐤𝐚𝐫𝐚𝐛𝐞, 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭 𝐝’𝐀𝐦𝐛𝐢𝐥𝐨𝐛𝐞, 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞́.

𝐑𝐞𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐞́𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐡𝐲𝐝𝐫𝐨 𝐚𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐌𝐚𝐡𝐚𝐯𝐚𝐯𝐲.

La réhabilitation des systèmes d’irrigation agricole, autrement dit les réseaux hydroagricoles qui assurent la survie des habitants et des entreprises dans la Basse Mahavavy a été achevée grâce à la coopération entre le gouvernement malgache et l’Union européenne à travers le Programme AFAFI-Nord du PIN 11ème FED .

La réception provisoire des travaux effectués a eu lieu hier 30 novembre à Ambilobe.

L’achèvement des travaux de remise en état des réseaux hydro agricole accompagnera le district d’Ambilobe, Région de Diana sur le chemin de l’émergence. Une superficie de 18 000 ha sera irriguée pour la culture de riz, de la canne à sucre et bien d’autres. Les productions annuelles de 60 000 tonnes de sucre du SUCOCOMA outre les productions au niveau paysannat, une production de riz sur plus de 6 000 ha qui se fait annuellement en trois campagnes, auront un impact direct sur l’économie du pays.

Le projet de remise en état de ce réseau hydro agricole a été initié en février 2021. Les travaux ont été effectués par l’équipe du BRL.

Voir plus de photos